Dramatyczna sytuacja sektora odzieżowo–tekstylnego. Branża apeluje do minister Emilewicz

PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego wystosował list do władz z informacjami o obecnym stanie branży i postulatami wynikającymi z katastrofalnej kondycji przedsiębiorstw.

–  PIOT jest organizacją, która od lat reprezentuje interesy przedsiębiorców sektora odzieżowo–tekstylnego wobec organów  państwowych i samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych. Wystąpienie pandemii postawiło reprezentowany przez nas sektor w sytuacji do tej pory niespotykanej. Nasi przedsiębiorcy, w obawie o dorobek swojego życia, zaczęli masowo zwracać się do nas z prośbą o interwencję skierowaną do przedstawicieli rządu. Dlatego też powstało wystąpienie do pani minister Jadwigi Emilewicz, w którym szczegółowo (na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców) została podsumowana obecna, tragiczna sytuacja przedstawicieli branży, a także wskazane oczekiwane ścieżki pomocy w procesie przetrwania tych dramatycznych okoliczności – tłumaczą przedstawiciele PIOT ZPPOiT.

Poniżej przytaczamy treść listu:

Szanowna Pani Minister,

Polski sektor odzieżowo–tekstylny zatrudnia w ramach działalności wytwórczej ponad 120 tysięcy pracowników, głównie w sektorze mikro, małych i średnich, najczęściej rodzinnych przedsiębiorstw. Ponadto w handlu odzieżą pracuje ponad 100 tysięcy osób. Nasz sektor produkuje rocznie wyroby za ponad 24 mld zł, z czego 45% eksportuje. 

Jak wcześniej raportowaliśmy Ministerstwu Rozwoju, aktualna sytuacja epidemiczna tak w kraju, Europie, jak i na świecie oraz podjęte przez rządy zarówno Rzeczpospolitej Polski, jak i innych krajów decyzje, powodują, iż sytuacja przedsiębiorców stała się dramatyczna i z każdym dniem ulega pogorszeniu.

Straty związane z zamknięciem centrów handlowych i wstrzymaniem obrotu towarami w masowej skali, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym sięgają setek milionów złotych. Nadto, drastycznie rosną zapasy wyrobów gotowych, które zalegają w magazynach producentów, zaś przygotowana do sprzedaży wiosenno-letnia kolekcja odzieży na 2020 rok jest tak de facto stracona. Niewielki wzrost sprzedaży  internetowej nie rekompensuje codziennie rosnących strat. Określone koszty zostały już bowiem poniesione, płynność finansowa jest zamrożona, a zamówienia tak krajowe, jak i zagraniczne cały czas są anulowane. Zjawisko to rozciąga się także na zamówienia publiczne, które miały być motorem podtrzymania gospodarki. Paraliż płynności finansowej implikuje brak możliwości regulowania zobowiązań wobec pracowników i dostawców, a także należności publiczno-prawnych. Pracujący na bardzo niskich marżach sektor nie ma zapasu gotówki gwarantującej przeżycie nawet w kilku miesięcznej perspektywie. Przerwana lub znacznie zakłócona została ciągłość, i tak już ograniczonej, produkcji, między innymi w związku z absencją pracowników, głównie kobiet poświęcających się opiece nad dziećmi. W równym stopniu zakłócony został łańcuch dostaw i dystrybucji wyrobów gotowych. Chaos zarządzania pogłębiają natomiast spóźnione i bardzo skomplikowane dla praktycznego stosowania w niewielkich  przedsiębiorstwach przepisy.

Dla zobrazowania aktualnej, dramatycznej sytuacji w przemyśle odzieżowo-tekstylnym prezentujemy wyniki aktualnego badania ankietowego przedsiębiorców, przeprowadzonego przez PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego w ostatnich dniach marca bieżącego roku na próbie 400 podmiotów.

W badaniu wzięło udział 31% mikro, 27% małych, 38% średnich i 4% dużych przedsiębiorstw.                        

Spośród badanych przedsiębiorstw w zakresie anulacji zamówień krajowych i zagranicznych 27% przedsiębiorstw wskazuje na 100% anulację zamówień, 50% na ich spadek na poziomie od 50% do 99%, 23% zaś na spadek na poziomie od 20% do 49%. W badanej grupie brak przedsiębiorstw, których portfel zamówień spadł o mniej niż 20% lub utrzymany został dotychczasowy poziom zamówień.

Badane przedsiębiorstwa oszacowały również poziom wykorzystania mocy produkcyjnych na najbliższy kwartał. Brak spadku wykorzystania mocy produkcyjnych deklaruje zaledwie  4% badanych, 35% przedsiębiorstw wskazuje szacowany spadek wykorzystania mocy do 50%, zaś spadek w przedziale od 50% do 99% deklaruje 44% badanych. Aż 16,5 % badanych przedsiębiorstw deklaruje 100% spadek  wykorzystania mocy, co oznacza całkowite wstrzymanie produkcji. 

Przedsiębiorstwa wskazały również działania podjęte wobec pracowników w związku z ograniczeniem lub zaprzestaniem produkcji. 27% badanej grupy wysłało pracowników  na przymusowe  urlopy wypoczynkowe, 71% przedsiębiorstw wprowadziło postój, którego deklarowany okres mieści się w granicach od 14 dni aż do chwili zakończenia okresu  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przy czym aż 27%  przedsiębiorstw, które wdrożyły postój za datę zakończenia go wskazuje dzień zakończenia  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 45% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało z kolei redukcję zatrudnienia. 13% z nich deklaruje zwolnienie wszystkich pracowników, 66% przedsiębiorstw redukcję zatrudnienia o  50%, zaś 21% zwolnienia poniżej 50% pracowników. Tylko 2% badanych w grupie nie deklaruje żadnych działań wobec pracowników.

Po wstępnym zapoznaniu się z  przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  opublikowanej w Dz.U. 2020 poz. 568 (tarcza antykryzysowa) dodatkowo postulujemy pilne wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych, jak niżej : 

– minimum 50% dopłaty do wynagrodzeń i przejęcie przez Państwo zobowiązań  związanych ze składkami ZUS w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie wytwórczą, na okres 6 miesięcy, bez stawiania kryteriów w zakresie procentowego zmniejszenia dochodu czy obrotów;

– wypłacanie zasiłku chorobowego od 1 dnia jego obowiązywania przez ZUS, bez obciążania   pracodawcy, na okres do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;

– skrócenie okresu zwrotu VAT do 10 dni;

– uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT;

– przywrócenie możliwości stosowania kwartalnego rozliczenia VAT dla wszystkich podatników, uwzględniając wyjątkową sytuację, w której znaleźli się przedsiębiorcy;

– zawieszenie   poboru opłat środowiskowych i produktowych na okres  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ;

– umorzenie  spłat  odsetek od kredytów obrotowych na okres  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ;

– zwolnienie z obowiązku wyksięgowania kosztów, w przypadku ich nieterminowej zapłaty, co powoduje wzrost dochodu a tym samym wzrost podatku dochodowego na okres  stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ;

– zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego dostępu do finansowania na preferencyjnych warunkach; preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki: uproszczonej, przyspieszonej procedury pożyczkowej/kredytowej oraz obniżenia restrykcji w zakresie zabezpieczenia, a także obniżonego oprocentowania i opóźnienia terminu spłaty (min. do 2 lat),  a nawet jej częściowego umorzenia w wypadku terminowych spłat po okresie 2 lat;

– rozważenie możliwości  przyznania przedsiębiorcom na najbliższe 6 miesięcy bezzwrotnych pożyczek  na utrzymanie firmy według zasady:

•  dla firm do  9 zatrudnionych  5.000 zł/miesiąc

•  dla firm do 49 pracowników 20.000 zł/miesiąc

•  dla firm powyżej 50 pracowników 50.000 zł/miesiąc

– natychmiastowej wypłaty środków z tytułu realizacji projektów  z środków UE, poniesionych przez przedsiębiorstwa, a nie zrefundowanych do 31 marca 2020 r. we wszystkich programach realizowanych na terenie Polski; złożone wnioski o płatność zalegają w instytucjach zarządzających projektami ponad 3 miesiące, w wypadku projektów B+R czy proeksportowych często są to kwoty sięgające 500 000,00 Pln.

A ponadto:

– odroczenie terminu wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r;

– odroczenie terminu dematerializacji akcji do końca 2020 r;

– odroczenie terminu składania deklaracji w zakresie gospodarki odpadami do końca 2020 r;

– odroczenie terminów na złożenie deklaracji:

 a) rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.              

b)   rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Brak podjęcia natychmiastowych i szerokich działań wspierających  wszystkie, bez względu  na wielkość, przedsiębiorstwa, w perspektywie doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy i likwidacji polskich przedsiębiorstw sektora mody i tekstyliów z niewątpliwą szkodą dla polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Wawrzyniak

Prezes Zarządu PIOT

Współprzewodniczący

Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego

Data publikacji: 18.04.2020
Przeczytaj również

Aktualności:
Zbliża się 13. Fashion Business Congress: E-commerce w modzie. Znamy pierwsze tematy wykładów!

16 września w Warszawie odbędzie się 13. edycja Fashion Business Congress – wydarzenia konferencyjno-wystawienniczego poświęconego w… więcej »

Aktualności:
Zapraszamy na 13. edycję Fashion Business Congress: E-commerce w modzie! Bezpłatna rejestracja dla firm z sektora fashion!

Jeśli działasz w branży mody i chcesz zwiększyć swoją sprzedaż internetową, nie możesz przegapić 13. edycji Fashion Business Congress!… więcej »

Aktualności:
Zentrada: „Stop subwencjom od UE dla Temu & Shein“

Platforma Zentrada uruchamia ogólnoeuropejską petycję w celu powstrzymania dotacji dla Temu & Shein. "Wielu naszych członków, zwłaszcza… więcej »