Jesteś innowacyjny? Dostaniesz dofinansowanie

Fot.: thinkpublic via Foter.com / CC BY-ND

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w oparciu o studium wykonalności opracowane przez PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego przy udziale przedsiębiorców oraz jednostek naukowo-badawczych i uczelni pracujących na rzecz sektora, podjęło decyzję o ustanowieniu programu sektorowego pn. INNOTEXTILE.

Branża odzieżowo-tekstylna otrzyma 200 milionów złotych na badania i rozwój. Program sektorowy INNOTEXTILE będzie finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora włókienniczego w perspektywie roku 2023 poprzez wspieranie innowacji produktowych i technologicznych. Główne obszary badawcze ujęte w programie:

 1. Zrównoważony rynek surowców dla przemysłu włókienniczego;
 2. Proekologiczne technologie włókienniczej;
 3. Innowacyjne technologie kompozytów opartych na włóknach i wyrobach włókienniczych;
 4. Innowacyjne funkcjonalne wyroby włókiennicze;
 5. Innowacyjne wyroby tekstroniczne;
 6. Innowacyjne technologie wyrobów odzieżowych i konfekcjonowanych wyrobów specjalnych;
 7. Rozwój nowoczesnych systemów informatycznych dla celów projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

Poziomy dofinansowania 

Bez tytułu

 

Premia – istnieje możliwość zwiększenia poziomu pomocy publicznej jeżeli wnioskodawca przewiduje szerokie rozpowszechnianie wyników projektu: na konferencjach naukowych i technicznych, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego czy otwartego lub gdy projekt obejmuje skuteczną współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami.

Potencjalni beneficjenci programu

W programie może brać udział podmiot zarejestrowany w KRS lub EDG, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie PKD zgodnym z programem sektorowym. Może to być także firma z kapitałem zagranicznym, o ile ma rejestrację filii na terenie Polski, czy też przedsiębiorstwo wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Wnioskodawcą nie może być jednostka naukowo-badawcza, może ona pełnić jedynie rolę podwykonawcy, jednak jej udział nie może przekroczyć 50% wartości projektu. Przedsiębiorstwa mogą współpracować także z zagranicznymi jednostkami naukowymi lub wykonywać projekt samodzielnie. Maksymalny udział podwykonawstwa (udział jednostek i instytutów) w wypadku konsorcjum wynosi 50% w wypadku pojedynczych projektów 60%.

Podział projektu ze względu na wartość: grupa A – projekty o wartości 5–20 milionów, grupa B – projekty o wartości 2–5 milionów.

Typy wniosków: indywidualne wnioski przedsiębiorstw, wnioski konsorcjów przedsiębiorstw.

Pilotaż programu

Zgodnie z decyzją Rady Programowej NCBiR, ustanawia się dla wszystkich programów sektorowych, począwszy od roku 2015, pilotaż , który trwa 24 miesiące i obejmuje nie więcej niż 1/3 wartości wkładu NCBiR. W wypadku INNOTEXTILE przyjęto 65 milionów. Długość projektów w pilotażu to 24 miesiące. Kolejny konkurs ogłoszony zostanie po zakończonym pilotażu, będzie można wtedy zweryfikować agendę badawczą. W pilotażu ogłoszone zostaną konkursy na te punkty agendy badawczej, które ciszą się największym zainteresowaniem firm. Termin ogłoszenia I konkursu planowany jest na I kwartału 2016 r. W informacji o ogłoszeniu konkursu podane zostaną ramy ogólne, regulamin, wzór umowy, ramowa umowa konsorcjum, zasady finansowania i kwalifikacji kosztów, generator wniosków.

Podstawowe wymagania formalne

Złożenie wniosku zgodnego z wymogami konkursu na działania B+R mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub znacznie ulepszonych wyrobów i technologii. Od wnioskodawcy wymagane będą również:

 • Sprawozdanie finansowe za trzy lata;
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek do ZUS i podatkami do US;
 • Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem rejestracji : VAT, REGON, KRS lub EDG;
 • Jeśli wniosek składa konsorcjum, to kopia umowy konsorcjum;
 • Jeśli była udzielana pomoc publiczna, to kopia dokumentu o wysokości udzielonej pomocy;
 • Wniosek o udzielenie dopuszczalnej pomocy publicznej.

Szczegółowych informacji o programie udziela:

Dyrektor Związku Aleksandra Krysiak, PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, ul. Sterlinga 27/29 lok. 108, 90-212 Łódź, tel. 42 636 12 31 fax 42 636 14 14, e-mail: sekretariat.piot@textiles.pl

Data publikacji: 20.01.2016
Przeczytaj również

Aktualności:
Zapraszamy na 13. edycję Fashion Business Congress: E-commerce w modzie! Bezpłatna rejestracja dla firm z sektora fashion!

Jeśli działasz w branży mody i chcesz zwiększyć swoją sprzedaż internetową, nie możesz przegapić 13. edycji Fashion Business Congress!… więcej »

Aktualności:
Zentrada: „Stop subwencjom od UE dla Temu & Shein“

Platforma Zentrada uruchamia ogólnoeuropejską petycję w celu powstrzymania dotacji dla Temu & Shein. "Wielu naszych członków, zwłaszcza… więcej »

Aktualności:
Bezpłatny webinar: Cross-border e-commerce w praktyce / Mastering Cross-border e-commerce

Zapraszamy 18 czerwca na webinar poświęcony optymalizacji strategii e-commerce oraz zarządzaniu informacjami o produktach na różnych rynkach.… więcej »