Skuteczna ochrona marki modowej. Jakie korzyści daje prawo ochronne na znak towarowy w Polsce?

Warto zadbać o ochronę praw własności intelektualnej i spójną strategię marketingową firmy jeszcze na etapie przygotowywania się do wejścia na rynek z danym towarem czy usługą. Konsekwentne działania skoncentrowane wokół praw do znaków towarowych często stają się kluczem do jej sukcesu w biznesie, zwłaszcza na rynku modowym. To właśnie charakterystyczne logo, nazwisko, slogan reklamowy, kolor czy kształt towaru mogą stać się wiodącą siłą marketingową firmy przyciągającą konsumentów do wyboru danej marki i przywiązującą ich do jej cech czy jakości.

Źródło: https://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Menu02,31,4,index,pl/

Źródło: https://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Menu02,31,4,index,pl/

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym w Polsce, zgodnie z aktualną definicją, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia w obrocie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od produktów konkurencji. Jako znak towarowy można zarejestrować w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, formę przestrzenną, w tym formę towaru lub opakowania, a także melodię lub inny sygnał dźwiękowy. Jest to katalog otwarty i dopuszczalne są także inne formy oznaczeń, jeśli są możliwe do przedstawienia w formie graficznej oraz będą nadawały się do oznaczania towarów lub usług danego przedsiębiorcy.

Przykład znaku towarowego słownego:

1

Przykład znaku towarowego słowno – graficznego:

Źródło: https://www.tmdn.org/

Źródło: https://www.tmdn.org/

Przykłady znaków towarowych graficznych:

3

Źródło: https://www.tmdn.org/

Źródło: https://www.tmdn.org/

Nowa definicja znaku towarowego od 14 stycznia 2019 r.

Zasygnalizować należy, że 14 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Zmieniona zostanie definicja znaku towarowego, którym będzie „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”. Znakiem towarowym będzie w szczególności „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.

Zniesiony zostanie wymóg przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej, a wskutek tego w przyszłości powinno być łatwiej uzyskać prawo ochronne na nietradycyjne oznaczenia typu kolor, dźwięk czy nowoczesne technologiczne oznaczenia typu hologram.

Funkcje znaku towarowego

Znaki towarowe pełnią nie tylko podstawową funkcję odróżniającą jednego przedsiębiorcę od innego z danej branży, ale również reklamową, inwestycyjną i komunikacyjną. Przede wszystkim jest to efektywne narzędzie w obrocie handlowym i po uzyskaniu rejestracji znaku można skuteczniej zakazać konkurencji używania w obrocie takich samych lub podobnych i wprowadzających w błąd oznaczeń.

Uprawnienia właściciela

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nabywa się prawo jego wyłącznego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Uprawnienie to jest ograniczone przedmiotowo – do wskazanych w rejestracji towarów lub usług, terytorialnie (obszar Polski) oraz czasowo – na 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością przedłużania na kolejne dziesięcioletnie okresy ochronne.

Przykład towarów i usług wskazanych w wykazie ww. znaku towarowego słowno – graficznego „Vistula”:

Źródło: https://www.tmdn.org/

Źródło: https://www.tmdn.org/

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem majątkowym zbywalnym i podlega dziedziczeniu. Właściciel znaku może nim rozporządzać – udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną albo go sprzedać.

Zwracamy uwagę, że istnieje także procedura zgłoszeniowa znaku towarowego za pośrednictwem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Unijny znak towarowy daje jednolitą ochronę na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Jeśli więc firma oferuje lub zamierza oferować swoje towary czy świadczyć usługi na tym terenie, to warto postarać się o prawo ochronne na unijny znak towarowy.

Jak przebiega procedura zgłoszenia znaku towarowego w Polsce?

W celu uzyskania „prawnego monopolu” na wybrane oznaczenie należy zgłosić je do urzędu patentowego określając, dla jakich dokładnie towarów lub usług zostanie on przeznaczony. Najpierw zgłoszenie jest badane pod względem formalno – prawnym. Badana jest jego tzw. zdolność odróżniająca, czyli fantazyjność i możliwość oznaczania towarów/usług wskazanych w zgłoszeniu. Następnie zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie trzech miesięcy od tej publikacji, inne podmioty posiadające własne prawa wyłączne kolizyjne ze zgłoszonym znakiem mogą złożyć sprzeciw wobec zgłoszenia. Informacja o rejestracji znaku towarowego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Potwierdzeniem posiadania prawa do znaku jest świadectwo ochronne wydane przez urząd.

Źródła:

  1. Tytuł III Dział I ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
  2. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312450/katalog/12514994#12514994 – projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem;
  3. https://www.uprp.pl/procedura-krajowa/Menu02,31,4,index,pl/.

Autorzy:

Andrzej Przytuła, partner, adwokat, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Prawnicy z Kancelarii KONDRAT i Partnerzy zajmują się kompleksowym doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i prawa nowych technologii.

Data publikacji: 4.01.2019
Przeczytaj również

Aktualności:
Handel internetowy pod lupą. Nowe przepisy mają chronić przed manipulacją

78% polskich internautów przyznaje, że w ciągu ostatnich 30 dni kupiło coś przez internet, a 59% nie spotkało się podczas swoich zakupów z… więcej »

Prawo:
Rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Czy to koniec z tzw. fałszywymi promocjami?

W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego… więcej »

Prawo:
Nieuczciwa konkurencja pracowników – jak jej zapobiegać?

Coraz częściej zdarza się, że pozycja pracodawcy na rynku pogarsza się z uwagi na działalność pracowników, którzy korzystając z… więcej »