Innowacje szyte na miarę

fot. Pixabay

Wprowadzając nowe, innowacyjne produkty i usługi w branży modowej w Polsce możemy skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez kilka programów dofinansowań. 

Eksport to jeden z głównych motorów polskiej gospodarki. Tylko w czerwcu 2016 roku jego wartość w relacji do PKB wynosiła ponad 40 proc. Skuteczne i długofalowe konkurowanie za granicą, z korzyścią dla całego krajowego przemysłu, wymaga jednak rozwoju obszarów, w których mamy przewagi nad innymi krajami i potencjał rozwojowy. Za pozytywny przykład może służyć rynek mody.

Innowacje, głupcze!

Polska branża odzieżowa zajmuje 8. miejsce w Europie pod względem obrotów, a 6. miejsce w nakładach inwestycyjnych. Największe polskie marki takie, jak LPP, Ryłko, Big Star czy Gino Rossi tworzą – wspólnie z setkami małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży – trzeci największy branżowy rynek miejsc pracy w Europie. W branży modowej stały rozwój i podążanie za trendami to naturalny kierunek prowadzenia biznesu. Obecnie ponad 55 proc. badanych polskich firm planuje wzrost liczby placówek (także zagranicznych), a 75 proc. polskich producentów odzieży prowadzi już sprzedaż e-commerce. Moda to także ciągły wyścig z czasem – jej zmienność nakręca koniunkturę. Każdy sezon oznacza nowości, ale nowe modele ubrań czy butów to za mało. Innowacyjność produktów i usług musi wykraczać poza biura projektantów i dotyczyć całego sektora – transportu, logistyki, polityki materiałowej i procesów sprzedażowych. Wdrażanie ich jest jednak kosztowne.

Dodatkowo przed branżą w Polsce pojawiają się nowe wyzwania. Przedsiębiorcy mogą być obciążeni dodatkowymi kosztami, wynikającymi z wprowadzenia potencjalnego podatku od sprzedaży detalicznej czy też zakazu prowadzenia sprzedaży w niedziele. Wraz ze zmianami na rynku pracy oraz presją na poziom wynagrodzeń, a także potencjalnym wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł/h w wielu firmach dojdzie do wzrostu płac, co znacznie wpłynie na budżet każdej z firm i poziom zatrudnienia. Z jakiego wsparcia można zatem skorzystać wprowadzając nowe, innowacyjne produkty i usługi w branży modowej w Polsce?

2.3.1… start!

Podstawowa szansa to poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP”. Celem organizowanego przez PARP konkursu jest wsparcie rodzimych firm MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach m.in. związanych z projektowaniem, logistyką, sprzedażą i płatnościami i co najważniejsze – samym produktem. Rzeczone innowacje mogą więc dotyczyć każdego elementu związanego z procesem tworzenia i dostarczania produktów na rynku fashion.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, oraz 50 proc. kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się szerokie spektrum usług doradczych, by wymienić tylko efektywny scouting nowych rozwiązań technologicznych, czyli poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii, weryfikacje modelu biznesowego i analizy alternatywnych ścieżek rozwoju produktu, analizy ryzyka, opracowanie dokumentacji funkcjonalnej innowacji, opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji. Przy czym o otrzymaniu dotacji nie decyduje tylko innowacyjność pomysłu, ale także jego zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (tzw. KIS, ich lista jest dostępna na stronie www.krajoweinteligentnespecjalizacje.pl). W dużym skrócie KIS to branże, w których wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ma zapewnić zwiększenie wartości gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. To właśnie projekty wpisujące się w KIS-y będą wspierane ze środków Unii Europejskiej. Branża odzieżowa może korzystać z dofinansowania w obszarach surowców naturalnych, gospodarki odpadami czy innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych w ujęciu horyzontalnym.

Dostosowanie projektów do celów wyznaczonych w ramach KIS stanowi pewne wyzwanie. Dla przykładu projekty oparte na recyklingu zyskują na rynku coraz większą popularność. Odzyskiwanie surowca w znacznej części (nawet do 100 proc.) oraz wskazywanie technologii i procesu jego pozyskiwania, sortowania, przetwarzania i sprzedaży to ciekawy obszar do zagospodarowania dla innowacyjnych firm. Polska branża tekstylna ma na swoim koncie wiele takich innowacji. Warto przy tej okazji wspomnieć np. o projekcie Biogratex z budżetem 35 mln zł, skupiającym 150 polskich naukowców z dziewięciu ośrodków badawczych, którzy wspólnie pracowali nad stworzeniem biodegradowalnych włókien. Powstały z nich m.in. implanty medyczne wchłaniane przez organizm i rozkładające się w glebie folie.

Sięgnij po 20 milionów euro!

Każdy produkt rozpoczyna się od pewnej koncepcji, pomysłu, które wymagają weryfikacji. Powstają pierwsze prototypy, które w wyniku dalszych badań przemysłowych przekształcają się w kompletne funkcjonalne rozwiązania, gotowe do wdrożenia na rynku. Na kolejnym etapie, w ramach prac rozwojowych, przygotowywane są linie pilotażowe lub demonstracyjne, wykazujące się pełną gotowością technologiczną.

Na oba obszary prac – zarówno przemysłowych, jak i rozwojowych – przeznaczone są środki w ramach projektu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekroczyć 20 mln euro, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 15 mln euro, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych jest ponoszona na prace rozwojowe. Przy czym poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz 25 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Pamiętaj o patentach!

We współczesnej, zglobalizowanej gospodarce kluczową rolę odgrywają własności niematerialne i prawne. Szczególnego znaczenia obszar ów nabiera w bardzo innowacyjnych sektorach, takich właśnie jak branża fashion. Pomimo ogromnej wagi know-how w budowaniu przewagi konkurencyjnej na ryku, niewiele przedsiębiorstw podejmuje wysiłek jego ochrony. Obecnie środki w ramach programu 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej” umożliwiają wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym i międzynarodowym.

Wyłączeniu ulegają zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski oraz realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a wartość projektu od 10 tys. do nawet 1 mln złotych.

Współpracuj z najlepszymi!

Chociaż na największe wsparcie finansowe mogą liczyć obecnie przedsiębiorcy działający w regionie łódzkim, który określając swoje specjalizacje postawił na nowoczesne włókiennictwo i modę, to także podmioty z innych województw mogą korzystać z opisanych wyżej programów. Warto przy tym pamiętać, że od tego roku małym i średnim przedsiębiorcom wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania oraz rozwoju innowacyjnych rozwiązań oferują w Polsce akredytowane ośrodki innowacji, takie jak np. parki naukowo-technologiczne, fundacje, agencje rozwoju regionalnego czy stworzony w YouNick one-stop-shop dla innowacji.

W najbliższej przyszłości w bardzo dynamicznym świecie mody to właśnie innowacje będą decydowały o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na szczęście, dzięki takim projektom jak Biogratex czy Innotextile, w którym przeznaczono 400 mln zł na badania naukowe w branży włókienniczej, polski sektor odzieżowy wciąż się rozwija i jest zdolny do konkurowania na europejskim i światowym rynku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW:

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – 1.06.2016–30.12.2016

2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – 18.07.2016–20.01.2017

2.3.1 „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP” – 4.11.2016–31.03.2017

Natalia Uchman, dział New Business Development, YouNick

Data publikacji: 14.12.2016
Przeczytaj również

Rynek:
Grupa CCC koncentruje się na poprawie rentowności i finalizuje proces refinansowania

Grupa CCC w Q1 2024 (luty’24 – kwiecień’24) odnotowała zysk EBITDA na poziomie 304 mln zł, wyższy o 244% rdr, dzięki skokowej poprawie… więcej »

Rynek:
Zalando podało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

W pierwszym kwartale tego roku Zalando osiągnęło wzrost i poprawiło swoją rentowność. Firma podniosła jakość swojego asortymentu,… więcej »

Rynek:
LPP z rekordowym zyskiem w 2023 r. Jak spółka go wypracowała i co planuje w tym roku

Zdywersyfikowany model biznesowy łączący segment value-for-money w małych miejscowościach z tradycyjnym handlem w galeriach dużych miast i… więcej »